ජල සැපයුම් හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 35.8 පිරිවැයක් දරමින් පුනරුත්ථාපනය කරන ලද සෙවනගල කිරිඉබ්බන්වැව සුව ශක්ති ග්‍රාමීය ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පැවරීම. 

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සුරතින් කැලණි දකුණු ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය අදියර – 2 ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ උත්සවය ඇමතූ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සුරතින් කැලණි දකුණු ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය අදියර – 2 ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ උත්සවය ඇමතූ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ලේකම් ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සුරතින් කැලණි දකුණු ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය අදියර – 2 ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ උත්සවය ඇමතූ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා.

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සුරතින් කැලණි දකුණු ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය අදියර – 2 ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ උත්සවයේදී  ජල සම්ගපාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා සිදුකල කතාව

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා හා ප්‍රංශ තානාපතිතුමා අතර හමුව

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා හා ප්‍රංශ තානාපතිතුමා අතර හමුව

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා හා ප්‍රංශ තානාපතිතුමා අතර හමුව

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු ආර්.එච්. රුවිනිස් මහතා විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් එතුමා වෙනුවෙන් පැවැත්වූ උත්සවය ඇමතූ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු ආර්.එච්. රුවිනිස් මහතා විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් එතුමා වෙනුවෙන් පැවැත්වූ උත්සවය ඇමතූ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු ආර්.එච්. රුවිනිස් මහතා විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් එතුමා වෙනුවෙන් පැවැත්වූ උත්සවය ඇමතූ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු ආර්.එච්. රුවිනිස් මහතා විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් එතුමා වෙනුවෙන් පැවැත්වූ උත්සවය ඇමතූ ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශ ලේකම් ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා

ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශයේ උපදෙස් හා මඟ මඟපෙන්වීම මත ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන රටට ම පානීය ජලය ලබාදීමේ ජාතික සැලැස්ම ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාට ඉදිරිපත් කිරීම බත්තරමුල්ල පැලවත්ත පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී 2020.09.23 දින සිදුවිනි.

2020.09.21 දින කියුබානු රජයේ ශ්‍රී ලංකා තානාධිපති තුමිය වන ජුවානා එලේනා රමෝස් රොඩ්රිගස් මහත්මිය ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාන්ව එම අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී හමුවිය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නියෝජිතයින් පිරිස්ක් ගරු අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා හමුවූ අවස්ථාවය