2016-අංක-12-තොරතුරු-දැනගැනීමේ-පනත

2016-අංක-12-තොරතුරු-දැනගැනීමේ-පනත-වාර්ෂික-වාර්තාව-2019.06.30-දක්වා

(Updated)

 

තොරතුරු-දැනගැනීමේ-පනත යටතේ තොරතුරු ඉල්ලීම

තොරතුරු ඉල්ලීම් ලියාපදිංචි ලේඛනය  භාගත කිරීම සඳහා

 

තොරතුරු-ප්‍රතික්ෂේප කල

තොරතුරු ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ ලේඛනය භාගත කිරීම සඳහා