සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කලාපීය වැඩමුළුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය- වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කලාපීය වැඩමුළුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය- වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

දකුණු ආසියානු කලාපීය සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ වේගවත් ක්‍රියාකාරී ඉගෙනීම සඳහා වූ වැඩමුළුව 9වැනි සඳුදා ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මීගමුව, ගෝල්ඩි සෑන්ඩ් හෝටලයේ දී (09) ආරම්භ විය.

සාර්ක් කලාපීය රටවල්වල නියෝජිතයන් හැට දෙනෙකු සහභාගීවන අතර ලබන 11වැනි දා දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

මේ සඳහා සාමාජික රටවල නියෝජිතයන්, ශ්‍රී ලංකාවේ අදාළ විෂය පිළිබඳ වෘත්තිකයන්, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ අදාළ නිලධාරීන් සහ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සංවිධාන නියෝජිතයන් සහභාගී විය.

දකුණු ආසියානු කලාපයේ රටවල් විසින් සනීපාරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අත්කරගනු ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව එකිනෙකාගෙන් ප්‍රායෝගික පාඩම් ඉගෙන ගැනීම, උගත් පාඩම් බෙදාහදා ගැනීම සහ නව සොයාගැනීම් හා ප්‍රායෝගික පිළිවෙළක් හඳුනා ගැනීම එහි අරමුණයි.

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන කලාපීය සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය සහ ලෝක ජලය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ වූ සහයෝගීතා සංවිධානය ආධාර ඇතිව මෙම කලාපීය වැඩමුළුව සංවිධාන කෙරේ.