පැලස්තීන තානාපති ආචාර්ය සුහෛර් හම්දල්ලාහ් සෙයිද් මහතා නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක, රවුෆ් හකීම් මහතාව එතුමාගේ නිල නිවසේ හමුවී දෙරට අතර ඇති ඓතිහාසික සම්බන්ධතා සහ වත්මන් පැලස්තීන තත්වය පිළිබඳව ද සාකච්ඡාවක නිරත වූහ.

පැලස්තීන තානාපති ආචාර්ය සුහෛර් හම්දල්ලාහ් සෙයිද් මහතා නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක, රවුෆ් හකීම් මහතාව එතුමාගේ නිල නිවසේ හමුවී දෙරට අතර ඇති ඓතිහාසික සම්බන්ධතා සහ වත්මන් පැලස්තීන තත්වය පිළිබඳව ද සාකච්ඡාවක නිරත වූහ.