මෙම වසරේ කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇගයීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව

මෙම වසරේ කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇගයීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව

 

ගාල්ල , මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවල දුෂ්කර ගම්වාසීන්ට පානීය ජල සැපයීම සඳහා ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘති ව්‍යාප්ත කරන ලෙසත්, යාපනය ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කරන ලෙසත්,  නගර සැලසුම් ,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන  අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතා 2019.07.25 දින අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති මෙම වසරේ කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇගයීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවේදීය.

මෙම රැස්වීමට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ, අතිරේක ලේකම්වරුන් වන ඩබ්.එම්.ආර්.පී වීරසිංහ, එල් මංගලිකා , ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.එන් .අන්සාර්, සාමාන්‍යධිකාරී දීප්ති සුමනසේකර, ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්.එම්.ජේ.හේරත්, ජල හා සනීපාරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ එන්.යූ.කේ රණතුංග යන උසස් නිලධාරිහු පිරිසක් සහභාගී වූහ.