කිරි එළදෙනක නිදහස් කිරීමේ පිංකම

කිරි එළදෙනක නිදහස් කිරීමේ පිංකම

වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ බෞද්ධ සංගමය විසින් මරණයට කැපවී සිට මුදවා ගන්නා ලද ගැබ්බර කිරි එළදෙනක නිදහස් කිරීමේ පිංකමක් 2019.06.24 දින වාද්දුව දකුණු තල්පිටිය, දළදාවත්ත පුරාණ විහාරස්ථානයේදී සිදුකරන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට දළදාවත්ත පුරාණ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති තල්පිටියේ චන්දරතන හිමියන්, අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක, බෞද්ධ සංගමයේ සභාපති එස්.ඩබ්. ගුණවර්ධන මිය, ‍ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්, සුභ සාධක සංගමයේ සභාපති ප්‍රදීප් ලක්ෂාන්ත මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරීහු එක්වූහ.