මව්බිමට සෙත්පතා දීපව්‍යාප්ත සත්‍ය ක්‍රියාව

මව්බිමට සෙත්පතා දීපව්‍යාප්ත සත්‍ය ක්‍රියාව

මව්බිමට සෙත්පතා දීපව්‍යාප්ත සත්‍ය ක්‍රියාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලේකම් ජේ.එම්.මංගලතිස්ස මහතා සහ ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ප්‍රදීප් ලක්ශාන්ත මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ කාර්ය මන්ඩලය එක්ව  22/06/2019 (අද දින) සවස 6.00 සිදුකෙරිනි.