පළාත් පාලන ආයතන වල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල රාජකාරි ඉටු කරන තාක්ෂණ නිළධාරීන්, පලාත්පාලන ඉංජිනේරු වරුන් හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් සඳහා ගෘහස්ත අප ජල කලමණාකරණය  හා ජලය දූෂණය වීම පාලනය කිරීමේ නීති හා රෙගුලාසි පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමේ වැඩමුළුව

පළාත් පාලන ආයතන වල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල රාජකාරි ඉටු කරන තාක්ෂණ නිළධාරීන්, පලාත්පාලන ඉංජිනේරු වරුන් හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් සඳහා ගෘහස්ත අප ජල කලමණාකරණය හා ජලය දූෂණය වීම පාලනය කිරීමේ නීති හා රෙගුලාසි පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමේ වැඩමුළුව

ලංකාවේ සියළුම පළාත් වල ගෘහස්ථ අපජල බැහැර කිරීම හා අපජල කලමනාකරණය නිසි අයුරින් සිදු නොවීමෙන් අපට මුහුණ පාන්නට සිදුවෙන ගැටළු පෙන්වාදී එවා අවම කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම හා ජලය දුෂණය විම වලක්වා  ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග හා නීති රෙගුලාසි පිළිබද දැනුවත් කර අප රටේ ජීවත්වන ජනතාවට පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කර දීමට උපකාරී වීම සදහා තාක්ෂණ නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු මාලාවේ ඌව පළාත් වැඩමුළුව 2019.06.18 දින ඌව කලමනාකරණ සංවර්ධන ආයතනයේ දී අතිරේක ලේකම්(සංවර්ධන) ගරු ඒ.සී.එම්.නෆීල් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අධ්‍යකෂ (සංවර්ධන) ගරු කේ.ජී.ඩී.ප්‍රියංකා මැතිනියගේ මෙහෙයවීමෙන් ඉතා සාර්ථක පැවැත්විණි.