නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩ බලන අමාත්‍යවරයා රාජකාරී අරඹයි

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩ බලන අමාත්‍යවරයා රාජකාරී අරඹයි

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩ බලන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා අද දින (2019/06/11) එම අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ දී වැඩ භාරගත්තේ ය.

එම අවස්ථාව සඳහා අමාත්‍යංශ වැඩ බලන ලේකම් ජේ.එම්. මංගලතිස්ස, අතිරේක ලේකම් වරුන් වන ටී.බී.එම්.අතපත්තු, මාධව දේවසුරේන්ද්‍ර, ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයීය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ විද්‍යාපීඨ ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ පී.ජී.ජයසිංහ මහතා ද මෙම අවස්ථාව සඳහා එක් විය.