මාධ්‍ය නිවේදනය

2019.05.05

ප්‍රධාන කර්තෘ /ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ

 

 

මාධ්‍ය නිවේදනය

දෙලක්ෂ අසූපන්දහසකට අධික ජනතාවකට සෙත සැලසෙන මාතර ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ හතරවැනි (IV) අදියරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන ඇමති රවුෆ් හකීම් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි 2030 වන විට සැමට සුරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීමේ ගෝලීය සංකල්පයට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කඩිනම් කර ඇත.

රුපියල් මිලියන 18 , 208ක් වැය කර අවුරුදු තුනක කාලයකින් අවසන් කිරීමට නියම්ත මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් මාතර , තිහගොඩ , දෙවිනුවර , දික්වැල්ල , වැලිගම , මාලිම්බඩ , කඹුරුපිටිය , කිරින්ද , අතුරලිය , බෙලි අත්ත සහ තංගල්ල යනා දී ප්‍රාදේශීයව ලේකම් කොට්ඨාසවල පිහිටි ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 372ක් මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් ආවරණය කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියට භූගත ජල පවිත්‍රාගාර 6ක් ඇතුළත්ය. මාලිමබඩ , යටියන , ගල්කෙටිය , දන්දෙණිය, කොටියකන්ද, මිරිස්වත්ත යනාදි ප්‍රදේශවල මෙම පවිත්‍රාගාර ඉදිකිරීමට නියමිතය.

මීට අමතරව වැලිගම, කරගොඩ, උයන්ගොඩ සහ බෙලිඅත්ත යනාදී ප්‍රදේශවල ජල කුළුණු 4ක් ඉදිකිරීමට ද නියමිතය. තවද නිල්වලා ගග හරහා ලවන බාධකයක් ඉදිකිරීමෙන් නියඟ කාලයේ දී පානීය ජලයට ලුණු දිය මිශ්‍ර වීම වලක්වාලීමට හැකි වන පරිදි මෙම ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

 

ඒ.හිල්මි මොහමඩ්

අධ්‍යක්ෂ ( මාධ්‍ය )

0702263769