ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන්

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන්

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සුභසාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කල ධර්ම දේශනය 2019.03.21 දින පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුලු කාර්යය මණ්ඩලය එක්විය.