ලක්ෂ 60ක් වටිනා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති  ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

ලක්ෂ 60ක් වටිනා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතදුම්බර ආසනයේ පන්විල,ගල්වල පාර,ආයුර්වේද පාර,විග්නේෂ්වර පාර,රාෂාව පහළ වතුයාය යන ප්‍රදේශවල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත්කිරිමේ අවස්ථාවන් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවලට මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වේලු කුමාර්,ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ පළාත් භාර නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.මීගොඩ ඇතුළු ප්‍රදේශයේ ප්‍රභූවරු ද එක් වූහ.