උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට ණය ආධාර

උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට ණය ආධාර

උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට ණය ආධාර

නගර සැලසුම් ,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයක් දියත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.   2017 අ.පො.ස.(උ.පෙළ ) විභාගයෙන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබුව ද රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයකට තේරී පත් නොවූ ශිෂ්‍යයන් හට ඔවුන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන අපේක්ෂාවන් උසස් අධයාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමත රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන  ආයතනයක් මඟින් ඉටු කර ගැනීමට මෙම ණය ආධාර ක්‍රමය උපකාරී වේ.

මෙම ණය මුදල රුපියල් 800.000ක උපරිමයකට යටත්ව ලබාදෙන අතර ,පොලී රහිත රුපියල් 300.000ක  ශිෂ්‍යාධාර ණයක් අවශ්‍ය සිසුන් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර www.studentloans.mohe.gov.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි අතර සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ අයදුම්කරුවන් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතයෙන් අයදුම්පත් එවිය යුතුය.

මානව හා සමාජ විද්‍යා,වාණිජ්‍ය,ජීව විද්‍යා,තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය,ඉංජිනේරු තාක්ෂණය යන උපාධි පාඨමාලා මෙහි දී හැදෑරීමට අවස්ථාව විවර වේ.

 

ඒ.හිල්මි මොහමඩ්,

අධ්‍යක්ෂ ( මාධ්‍ය )

0715455001

070 223769