රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව

රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව

විශේෂ ශ්‍රේණී පරිපාලන නිලධාරියෙකු වන ටි.එම්. මංගල තිස්ස මහතා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව ඡායාරූපයෙන් පෙනේ.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ, අතිරේක ලේකම්වරුන් වන පාලිත වීරසිංහ, එල්. මංගලිකා, ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජයතිලක හේරත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් බි.ඒ.පි. ලක්ෂාන්ත  යන මහත්වරු ද, උසස් නිලධාරීහු මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.