මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති වල ප‍්‍රගතිය  පිලිබද සාකච්චාවක් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2019.01.05 දින  ගැටබේ ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ කාර්යාලයේදී පැවැත්විනි.

මෙම අවස්ථාවට ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ ක‍්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ මහිලාල් ද සිල්වා මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී  මධ්‍යම හේමන්ත මීගොඩ මහතා ඇතුලු නිලධාරීන් එක්විය