සේවාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් ඔවුන්ගේ සේවය ඇගයීම

සේවාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් ඔවුන්ගේ සේවය ඇගයීම

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් ලෙස රාජකාරී කල චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සහ කළමනාකරණ සහකාර නිර්මලා සුබසිංහ මහත්මිය හා රියදුරු කොල්වින් මහතා සේවාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් ඔවුන්ගේ සේවය ඇගයීම සදහා උත්සවයක් අමාත්‍යාංශයේ සුභසාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කෙරුණි.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී.ජී.එම්.වී.හපුආරච්චි මහතා ඇතුලු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ.