ලංකා වැසි ජල රැස්කරන්නන්ගේ සංසදය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන පාගමන 2018.11.27 වන දින,පෙරවරු 7.00 ට කිඹුලාවල හංදියෙන් ආරම්භ වේ.

ලංකා වැසි ජල රැස්කරන්නන්ගේ සංසදය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන පාගමන 2018.11.27 වන දින,පෙරවරු 7.00 ට කිඹුලාවල හංදියෙන් ආරම්භ වේ.

ලංකා වැසි ජල රැස්කරන්නන්ගේ සංසදය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන පාගමන 2018.11.27 වන දින,පෙරවරු 7.00 ට කිඹුලාවල හංදියෙන් ආරම්භ වේ.