අඩුම මිලට පානීය ජල පහසුකම් කඩිනම් කිරීමට ඉක්මන් පියවර ආචාර්ය ප්‍රියබන්දු වික්‍රම මහතා

අඩුම මිලට පානීය ජල පහසුකම් කඩිනම් කිරීමට ඉක්මන් පියවර ආචාර්ය ප්‍රියබන්දු වික්‍රම මහතා නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවට අඩුම මිලට නළ මාර්ගික…

Continue Reading