මාධ්‍ය නිවේදනය 2019.08.06

මහනුවර අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමේ කටයුතු සම්පූර්ණ කර හැකිතාක් ඉක්මනින් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ කාර්ය කඩිනම් කරන ලෙසත් කුරුණෑගල,පුත්තලම,මාතර සහ කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඉදිවෙමින් පවතින පානීය ජල ව්‍යාපෘති නිමකර සම්බන්ධතා…

Continue Reading