ඔටුනු පළන් ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියක්

ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සංවිධානය කල“ ව්‍යාපෘති අත්දැකීම් විශ්ලේෂණ සමුලුව - 2019’’ කොළඹ 07 පදනම් ආයතනයේදී ඊයේ (28) පැවැත්විණ. ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට  ලබා දෙන අධාර මත…

Continue Reading

ප්‍රසව හා නාරිවේද වෛද්‍ය සංගමයේ නිහඬතාව රටේ ප්‍රශ්න ඇතිකරන අයට අනුබලයක් වුණා- අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්

ප්‍රසව හා නාරිවේද වෛද්‍ය සංගමයේ නිහඬතාව රටේ ප්‍රශ්න ඇතිකරන ඇතැම් අය අනුබලයක් වුණා යැ යි නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පැවසී ය. අමාත්‍යවරයා මේ…

Continue Reading

මාධ්‍ය නිවේදනය 2019.08.06

මහනුවර අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමේ කටයුතු සම්පූර්ණ කර හැකිතාක් ඉක්මනින් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ කාර්ය කඩිනම් කරන ලෙසත් කුරුණෑගල,පුත්තලම,මාතර සහ කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඉදිවෙමින් පවතින පානීය ජල ව්‍යාපෘති නිමකර සම්බන්ධතා…

Continue Reading