පේරාදෙණිය ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍ය පීඨයේ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ම වැඩි ම මෙහෙයක් කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය යි.- අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන   මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වැඩ ම දායකත්වයක් සහ මෙහෙයක් සිදු කළේ අන් කිසිදු…

Continue Reading