ජල සම්පත අසීමිත නොවේ ,ප්‍රවේසමෙන් පරිහරණය කරන්න. ලේකම් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන සහ උසස් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

ජලය අසීමිත සම්පතක් නොවේ එය ප්‍රවේසමෙන් පරිහරණය කළ යුතු බවත් ජලය පොළොවේ රඳවා ගැනීමේ කටයුතු ගමේ ජනතාවට හඳුන්වාදී ජල මූලාශ්‍රයන් බිහිකිරීමේ කටයුතුවලට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දිය යුතු බවත් නගර සැලසුම් ජල…

Continue Reading