මාධ්‍ය නිවේදනය

2019.05.05 ප්‍රධාන කර්තෘ /ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ     මාධ්‍ය නිවේදනය දෙලක්ෂ අසූපන්දහසකට අධික ජනතාවකට සෙත සැලසෙන මාතර ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ හතරවැනි (IV) අදියරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. නගර සැලසුම්, ජල…

Continue Reading