විදේශ සිසුන් සඳහා ලබා දී තිබෙන කෝටාව ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු යි- අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්

විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට මෙරට විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් ව අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදී තිබිය දී එහි උපරි ම ප්‍රයෝජන විශ්වවිද්‍යාල විසින් ලබාගත යුතු බැව් මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායක, නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන…

Continue Reading