බලය බෙදාහැරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා සංශෝධන ගෙන එනවා නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙනවා

බලය බෙදාහැරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා සංශෝධන ගෙන එනවා නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙනවා....-අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්. සමහර අයට අවශ්‍යවෙලා තියෙනවා මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. නමුත් අවුරුදු 04ක් ගියාටත් පස්සේ කඩිමුඩියේ මැතිවරණ…

Continue Reading

 උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කාලෝචිත පියවර

රැකියා අවස්ථාවලට සරිලන උපාධිධාරීන් බිහිකිරීමේ කලාපීය රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාප රටවල් අතුරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානය හිමි කර ගනී.ලෝක බැංකුවේ කොළඹ කාර්යාලයේ දූත පිරිසක් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස්…

Continue Reading