පුංචි දිනූග පුතුගේ හපන්කම්

අමාත්‍යාංශ පාලන අංශයේ චමිලා එදිරිසූරිය මහත් මියගේ පුතුනුවන් වන දිනූග පුතු ලොක අහාර දිනය 2018 ගොලීය පොස්ටර් තරගනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන ඇත. වැඩි විස්පතර පහත දැක්වේ.

Continue Reading