කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගනේපල්ල ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගනේපල්ල ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය අද දින (31) ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් ජනතා අයිතිය සඳහා විවෘත කරන ලදී. රුපියල්…

Continue Reading

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හක්බෙල්ලෑව ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හක්බෙල්ලෑව ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය අද දින (31) ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් ජනතා අයිතිය සඳහා විවෘත කරන ලදී. රුපියල්…

Continue Reading

ඔරුගොඩවත්ත-කඩුවෙල ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කිරීමට පියවර

ඔරුගොඩවත්ත - කඩුවෙල ජල සැපයුම් නළ පද්ධතිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කර සම්පූර්ණ කිරීමට අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පියවර ගෙන ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඇති වී තිබූ ප්‍රමාදයට විසදුම් සෙවීමේ උසස්…

Continue Reading

2030 වනවිට පරිපහදු කර ජනතාවට ලබාදෙන ජල ප්‍රමාණය දෙගුණයක් බවට පත් කරනවා. – අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්.

අපි දැනට පිරිපහදු කරන පානීය ජලය ප්‍රමාණය ඝන මීටර් මිලියන 1.5ක් වෙනවා. මෙය 2030දී දෙගුණයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. යනුවෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා…

Continue Reading

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන්

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සුභසාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කල ධර්ම දේශනය 2019.03.21 දින පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුලු කාර්යය මණ්ඩලය එක්විය.

Continue Reading

බලය බෙදාහැරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා සංශෝධන ගෙන එනවා නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙනවා

බලය බෙදාහැරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා සංශෝධන ගෙන එනවා නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙනවා....-අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්. සමහර අයට අවශ්‍යවෙලා තියෙනවා මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. නමුත් අවුරුදු 04ක් ගියාටත් පස්සේ කඩිමුඩියේ මැතිවරණ…

Continue Reading

 උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කාලෝචිත පියවර

රැකියා අවස්ථාවලට සරිලන උපාධිධාරීන් බිහිකිරීමේ කලාපීය රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාප රටවල් අතුරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානය හිමි කර ගනී.ලෝක බැංකුවේ කොළඹ කාර්යාලයේ දූත පිරිසක් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස්…

Continue Reading

පුංචි දිනූග පුතුගේ හපන්කම්

අමාත්‍යාංශ පාලන අංශයේ චමිලා එදිරිසූරිය මහත් මියගේ පුතුනුවන් වන දිනූග පුතු ලොක අහාර දිනය 2018 ගොලීය පොස්ටර් තරගනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන ඇත. වැඩි විස්පතර පහත දැක්වේ.

Continue Reading