පරිසරයට, සතුන්ට, ජලයට හානි නොවන අන්දමට මලාපවහන පද්ධතිය සැලසුම් කරන්න.

මීගමුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත මලාපවහන ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරිමේ දී හා ක්‍රියාත්මක කිරිමේ දී පරිසරයට කිසිදු හානියක් හෝ මහ ඔය සහ ප්‍රදේශයේ මුහුදු ජලය දූෂණය වීමක් සිදු නොවන ආකාරයටත් සිව් පා සතුන්ට…

Continue Reading

ලක්ෂ 60ක් වටිනා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතදුම්බර ආසනයේ පන්විල,ගල්වල පාර,ආයුර්වේද පාර,විග්නේෂ්වර පාර,රාෂාව පහළ වතුයාය යන ප්‍රදේශවල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත්කිරිමේ අවස්ථාවන් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…

Continue Reading