රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව

විශේෂ ශ්‍රේණී පරිපාලන නිලධාරියෙකු වන ටි.එම්. මංගල තිස්ස මහතා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව ඡායාරූපයෙන් පෙනේ. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන හා…

Continue Reading