මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති වල ප‍්‍රගතිය  පිලිබද සාකච්චාවක් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2019.01.05 දින  ගැටබේ ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවාහන…

Continue Reading