උතුරු හා නැගෙනහිර ඇතුළු දිවයින පුරා පානීය ජල ප්‍රශ්ණය

උතුරු හා නැගෙනහිර ඇතුළු දිවයින පුරා පානීය ජල ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා කඩිනම් පියවර- අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මුහුදු ජලයෙන් පානීය ජලය සැපයීමේ ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කෙරේ. දැනට දිවයින පුරා ඉදිවෙමින්…

Continue Reading