ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ශක්තිමත් කිරීමට කඩිනම් පියවර

රට පුරා තිබෙන ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතීන් ශක්තිමත් කර දුෂ්කර ප්‍රදේශ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමටත්,තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ජයගැනීමටත් කඩිනම් පියවර ගන්නා බව නගර සැලසුම් ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමති…

Continue Reading