ක්‍ෂෙෂ්ත‍්‍ර නිලධාරීට මෝටර් සයිලක් 50 ක් බෙදාදීම

ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපරේතමේන්තුවේ ක්‍ෂෙෂ්ත‍්‍ර නිලධාරීට මෝටර් සයිලක් 50 ක් බෙදාදීම. ඉතා දුෂ්කර ඈත ගම්මාන වලට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම සදහා රටපුරා ක‍්‍රියාත්මක කරන දහස් සංඛාත ප‍්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතීන්…

Continue Reading