උසස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිති පාලනය සඳහා

2019 වසර මෙරට උසස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිති පාලනය සඳහා වන වසර වශයෙන් නම් කරන්නට පුළුවන්   -  අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මෙරට උසස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිති පාලනය සඳහා වූ වසර 2019 වසර බවට පත්…

Continue Reading