චීන විද්‍යා ඇකඩමිය සහ අමාත්‍යාංශය එක්ව අවබෝධතා ගිවිසුමට

අනුව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළ ඉදිකරමින් පවතින ජාත්‍යන්තර ජල පර්යේෂණාගාරයේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…

Continue Reading

පානීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතිය

පානීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතය තවත් දිස්ත්‍රික්ක 07ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලෝක බැංකු ආධාර මේ වනවිට ලෝක බැංකු ආධාර මත දිස්ත්‍රික්ක 07ක පමණ  ක්‍රියාත්මක වන…

Continue Reading

යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම්

යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම් සිදුවන තෙක් අවශ්‍ය විෂයන් හදුනාගෙන කඩිනමින් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙස උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් නිලධාරීන්ට නියෝග දෙනලදි. ලෝක බැංකු…

Continue Reading

සූර්ය බල ශක්තියේ ඉදිකිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් 400ක්

රට පුරා පානීය ජල ගැටලු පවතින විවිධ ප්‍රදේශවල සූර්ය බල ශක්තියෙන් ක්‍රියා කළ හැකි ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති 20ක් ආරම්භ කිරීමට ජපන් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන අරමුදල එකඟත්වය පළ කර ඇත.මේ පිළිබඳ උසස්…

Continue Reading

නැගෙනහිර විශ්විවද්‍යාලයේ රුපියල් මිලියන 335.7ක ප්‍රදානයක්

නැගෙනහිර විශ්විවද්‍යාලයේ ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය ආයතනයට රුපියල් මිලියන 335.7ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ 07, උසස්…

Continue Reading

හැඩ ඔය ජලසම්පාදන ක්‍රමයට බිලියන 20ක්

  යෝජිත හැඩ ඔය ජල සම්පාදන ක්‍රමය සඳහා වූ  පූර්වකටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම් ,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ…

Continue Reading

උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට ණය ආධාර

උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට ණය ආධාර නගර සැලසුම් ,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයක් දියත් කිරීමට පියවර…

Continue Reading

රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව

විශේෂ ශ්‍රේණී පරිපාලන නිලධාරියෙකු වන ටි.එම්. මංගල තිස්ස මහතා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව ඡායාරූපයෙන් පෙනේ. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන හා…

Continue Reading

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති වල ප‍්‍රගතිය  පිලිබද සාකච්චාවක් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2019.01.05 දින  ගැටබේ ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවාහන…

Continue Reading
  • 1
  • 2