වැසි ජලය රැස්කිරීම තුළින් ජල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ ආරම්භක සැසිවාරය

ලංකා වැසි ජල රැස්කරන්නන්ගේ සංසදය හා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය එක්ව සංවිධානය කරන ලද වැසි ජලය රැස්කිරීම තුළින් ජල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ ආරම්භක සැසිවාරය නගර සැලසුම් හා…

Continue Reading

වැසි ජලය රැස්කිරීම තුළින් ජල සුරක්ෂතාවය යන ජාත්‍යන්තර සමුළුවට සමගාමීව

වැසි ජලය රැස්කිරීම තුළින් ජල සුරක්ෂතාවය යන ජාත්‍යන්තර සමුළුවට සමගාමීව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සදහා පැවැත්වන පාගමන අද(27) දින මාදිවෙල කිඹුලාවල හංදියේ සිට පැලවත්ත දක්වා පැවැත්වුණි. මේ සදහා ඇමරිකානු ආධාර අරමුදලේ…

Continue Reading

ලංකා වැසි ජල රැස්කරන්නන්ගේ සංසදය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන පාගමන 2018.11.27 වන දින,පෙරවරු 7.00 ට කිඹුලාවල හංදියෙන් ආරම්භ වේ.

ලංකා වැසි ජල රැස්කරන්නන්ගේ සංසදය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන පාගමන 2018.11.27 වන දින,පෙරවරු 7.00 ට කිඹුලාවල හංදියෙන් ආරම්භ වේ.

Continue Reading

ජාතීන් අතර අවබෝධය ඇති කිරීමට කටයුතු කරන්න. අමාත්‍ය ආචාර්ය හිස්බුල්ලා මහතා

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියා කළ යුත්තේ , මුස්ලිම් ආගමික සංස්කෘතික කටයුතු දියුණු කිරීමට පමණක් නොවේ. මුස්ලිම් ජනතාව කෙරෙහි අනෙකුත් ජාතීන් අතර ඇති වැරදිමත දුරු කර අවබෝධතාව ඇති…

Continue Reading

දැනට ආරම්භ කර ඇති යෝජිත ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතීන් උසස් තත්වයෙන් යුතුව කඩිනමින්

ජනතාවට ලබාදෙන සේවාවන් කඩිනම් කිරීමේ අරමුණින් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ආචාර්ය එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලාහ් මහතා සිය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සම`ග අමාත්‍යාංශ ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැති සාකච්ඡාවේදි මේ බව…

Continue Reading