වතුකර ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂක තත්වය නංවාලීමට කඩිනම් පියවර ගන්නවා.

වතුකර ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂක තත්වය නංවාලීමට කඩිනම් පියවර ගන්නවා.                                  -රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා - “ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පිහිටුවා තිබෙන්නේ ජනතාවට ආරක්ෂිත පානීය ජලය නළ මාර්ගයෙන් ලබා දීමේ මහඟු සේවය…

Continue Reading

සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කලාපීය වැඩමුළුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය- වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

දකුණු ආසියානු කලාපීය සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ වේගවත් ක්‍රියාකාරී ඉගෙනීම සඳහා වූ වැඩමුළුව 9වැනි සඳුදා ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මීගමුව, ගෝල්ඩි සෑන්ඩ් හෝටලයේ දී (09)…

Continue Reading

අගමැතිතුමාගේ බලාපොරොත්තුව සියලු දෙනාටම ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබාදීමයි.- රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර –

අගමැතිතුමාගේ බලාපොරොත්තුව සියලු දෙනාටම ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබාදීමයි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර - අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කලින් සියලු දෙනාට විදුලිබලය ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මෙවර සියලු දෙනාට පානීය ජලය…

Continue Reading

සියලු දෙනාටම ආරක්ෂිත පානීය ජලය ඉක්මනින් ලබා දීමට කඩිනම් පියවර-රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ජනතාවට ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීමේ ක්‍රියාදාමය ඉක්මනින් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පහසුවනසේ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන් පානීය ජල තත්වය දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය මූලික පරීක්ෂණ වැඩ සටහනක් සැලසුම් කරන ලෙසත්,…

Continue Reading

අඩුම මිලට පානීය ජල පහසුකම් කඩිනම් කිරීමට ඉක්මන් පියවර ආචාර්ය ප්‍රියබන්දු වික්‍රම මහතා

අඩුම මිලට පානීය ජල පහසුකම් කඩිනම් කිරීමට ඉක්මන් පියවර ආචාර්ය ප්‍රියබන්දු වික්‍රම මහතා නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවට අඩුම මිලට නළ මාර්ගික…

Continue Reading

පැලස්තීන තානාපති ආචාර්ය සුහෛර් හම්දල්ලාහ් සෙයිද් මහතා නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක, රවුෆ් හකීම් මහතාව එතුමාගේ නිල නිවසේ හමුවී දෙරට අතර ඇති ඓතිහාසික සම්බන්ධතා සහ වත්මන් පැලස්තීන තත්වය පිළිබඳව ද සාකච්ඡාවක නිරත වූහ.

Continue Reading

අමාත්යස රවුෆ් හකීම් මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් ශ්රීව ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යායපන ආයතනයන්හි වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජන අවසන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෘත්තීය සමිති 04ක් පමණ ඒකාබද්ධ ව ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය 2019/10/15වැනි දින උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ දී මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායක සහ නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන හා…

Continue Reading

අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් මහතා සාර්ක් රටවල්හි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රනයට සහභාගිවීම සඳහා මාලදිවයිනට සම්ප්‍රාප්තිය

ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රස් නායක,  නගර සැලසුම්  ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් මහතා, සාර්ක් රටවල්හි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරුන්ගේ සම්මන්ත‍්‍රණයට සහභාගිවීම සඳහා අඟහරුවාදා (08) මාලදිවයිනට සම්ප‍්‍රාප්තවූ අවස්ථාවේදී එරට ශ‍්‍රීලංකා…

Continue Reading