විදේශ සිසුන් සඳහා ලබා දී තිබෙන කෝටාව ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු යි- අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්

විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට මෙරට විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් ව අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදී තිබිය දී එහි උපරි ම ප්‍රයෝජන විශ්වවිද්‍යාල විසින් ලබාගත යුතු බැව් මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායක, නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන…

Continue Reading

රටේ සංහිඳියාවට හානි කරන සංවිධාන බිහි වීම වැළැක්වීමට සියලු ම ආගමික නායකයන් වග බලා ගතයුතු යි- අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්

ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ පැවති යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟ ම රට පුරා විවිධ අන්තවාදී ආගමික සංවිධාන බිහිවීමට පටන් ගත්තා. ඒ නිසා රට තුළ විවිධ අවස්ථාවන්හි ගැටුම් ද නිර්මාණය වුණා. හැම ආගමක් ම…

Continue Reading

රටේ සංහිඳියාවට හානි කරන සංවිධාන බිහි වීම වැළැක්වීමට සියලු ම ආගමික නායකයන් වග බලා ගතයුතු යි- අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්

ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ පැවති යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟ ම රට පුරා විවිධ අන්තවාදී ආගමික සංවිධාන බිහිවීමට පටන් ගත්තා. ඒ නිසා රට තුළ විවිධ අවස්ථාවන්හි ගැටුම් ද නිර්මාණය වුණා. හැම ආගමක් ම…

Continue Reading

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගනේපල්ල ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගනේපල්ල ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය අද දින (31) ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් ජනතා අයිතිය සඳහා විවෘත කරන ලදී. රුපියල්…

Continue Reading

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හක්බෙල්ලෑව ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හක්බෙල්ලෑව ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය අද දින (31) ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් ජනතා අයිතිය සඳහා විවෘත කරන ලදී. රුපියල්…

Continue Reading

ඔරුගොඩවත්ත-කඩුවෙල ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කිරීමට පියවර

ඔරුගොඩවත්ත - කඩුවෙල ජල සැපයුම් නළ පද්ධතිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කර සම්පූර්ණ කිරීමට අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පියවර ගෙන ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඇති වී තිබූ ප්‍රමාදයට විසදුම් සෙවීමේ උසස්…

Continue Reading

2030 වනවිට පරිපහදු කර ජනතාවට ලබාදෙන ජල ප්‍රමාණය දෙගුණයක් බවට පත් කරනවා. – අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්.

අපි දැනට පිරිපහදු කරන පානීය ජලය ප්‍රමාණය ඝන මීටර් මිලියන 1.5ක් වෙනවා. මෙය 2030දී දෙගුණයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. යනුවෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා…

Continue Reading

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන්

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සුභසාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කල ධර්ම දේශනය 2019.03.21 දින පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුලු කාර්යය මණ්ඩලය එක්විය.

Continue Reading

බලය බෙදාහැරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා සංශෝධන ගෙන එනවා නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙනවා

බලය බෙදාහැරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා සංශෝධන ගෙන එනවා නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙනවා....-අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්. සමහර අයට අවශ්‍යවෙලා තියෙනවා මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. නමුත් අවුරුදු 04ක් ගියාටත් පස්සේ කඩිමුඩියේ මැතිවරණ…

Continue Reading