අදින් ආරම්භවන සෞභාග්‍යවත් දශකයේ සියලු ජල ප්‍රශ්නවලට විසදුම් ලබා දීමට අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු.

අදින් ආරම්භවන සෞභාග්‍යවත් දශකයේ සියලු ජල ප්‍රශ්නවලට විසදුම් ලබා දීමට අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු. - රාජය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා -         සෞභාග්‍යමත් දශකයක් අද ආරම්භවන බවත් අවංක…

Continue Reading

අවුරුදු පහක් ඇතුළත දුප්පත්කම සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කිරීම මෙම රජයේ අරමුණයි. – ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර

අවුරුදු පහක් ඇතුළත දුප්පත්කම සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කිරීම මෙම රජයේ අරමුණයි. ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා දුප්පත්කම අවුරුදු පහක් ඇතුළත මේ රටෙන් තුරන් කිරීම වත්මන් රජයේ අරමුණයි. ඒ දුප්පත්කම තුරන්…

Continue Reading

ගම් දස දහසකට තාක්ෂණ ක්‍රම යොදාගෙන කඩිනමින් පානීය ජලය ලබා දීමට පියවර -රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව-

තවත් ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති දස දහසක් ඇති කිරීමට අපි කටයුතු කරන බවත්, එය නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන කඩිනමින්  සාර්ථක කර ගැනීමට පියවර ගන්නා බවත් අමාත්‍ය වාසුදේව මහතා පවසයි.   දුෂ්කර…

Continue Reading

ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය ලේකම් එස්.එච්.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා බත්තරමුල්ලෙහි පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී  සිය තනතුරේ වැඩ භාරගැනීම

Mr. S.H. Harischandre assumed Duties as tha State Secretary of Water supply Facilities. State Minister Vasudeva Nanayakkara, Additional Secretary of the Ministry Palitha Weerasinghe also in the Picture at the…

Continue Reading

රාජ්‍ය ලේකම් එස්.එච්.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා බත්තරමුල්ලෙහි පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී  සිය තනතුරේ වැඩ භාරගැනීම

ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය ලේකම් එස්.එච්.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා බත්තරමුල්ලෙහි පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී  සිය තනතුරේ වැඩ භාරගැනීම (12) සහ ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක වාසුදේව නානායක්කාර…

Continue Reading

වතුකර ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂක තත්වය නංවාලීමට කඩිනම් පියවර ගන්නවා.

වතුකර ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂක තත්වය නංවාලීමට කඩිනම් පියවර ගන්නවා.                                  -රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා - “ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පිහිටුවා තිබෙන්නේ ජනතාවට ආරක්ෂිත පානීය ජලය නළ මාර්ගයෙන් ලබා දීමේ මහඟු සේවය…

Continue Reading

සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කලාපීය වැඩමුළුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය- වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

දකුණු ආසියානු කලාපීය සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ වේගවත් ක්‍රියාකාරී ඉගෙනීම සඳහා වූ වැඩමුළුව 9වැනි සඳුදා ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මීගමුව, ගෝල්ඩි සෑන්ඩ් හෝටලයේ දී (09)…

Continue Reading